COMB PPY Third Generation

מערכת אוטומטית המבוססת על טכנולוגיית COMB. היא מאוד קומפקטית משום שהמכונית נישאת באויר וכך גודל תא האחסון ומערכת ההעברה קטנים במידה משמעותית ממקביליהם במערכות אחרות.

תאי הקבלה ניתנים לגימור ועיצוב המוגבלים רק ע“י יכולת הדמיון של האדריכל. עיצוב אטרקטיבי של תא קבלה עשוי לשפר את חוויית המשתמש.