PCS Vertical Lift Tower Double Space

מערכת מגדל קומפקטית ביותר שבה המעלית המרכזית מסובבת את הרכב ב-180 מעלות על מנת לאפשר יציאה נוחה. הרכב מורם במהירות של 90 מ‘ לדקה.

המערכת מאפשרת עד 24 מקומות חניה וניתנת להתאמה לבניין דירות כך שכל דירה מקבלת שטח איחסון פרטי.